Tilsynsutvalg 2 - tilsynsutvalg for Smestadhjemmet og Madserud sykehjem

Tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Leder tilsynsutvalg 2
Liv Wiborg
Telefon