2015

Uttalelse til forslag til områderegulering metrotrase i Bærum - 2. gangs behandling av delområde Lysaker stasjon