Budsjett 2023: Styrket innsats for innbyggernes behov

Økt tilgjengelighet, nye arbeidsmetoder og mer samarbeid står sentralt i Bydel Stovners budsjett for 2023, som ble lagt fram 16.november.

– Bydel Stovner er på flere måter annerledes enn mange andre bydeler i Oslo. Derfor må vi også tenke annerledes for å gi gode tjenester til innbyggerne og forbedre levekårene her, sier bydels-direktør Alv H. Sørland.

Et sentralt mål for 2023 at Bydel Stovner er mer til stede der innbyggerne er, og at bydelen i samspill med innbyggerne og samarbeidspartnere stadig utvikler nye metoder for å motvirke levekårsutfordringene mange opplever.

– Stovner-folk er glad i bydelen sin og trives her, det viser undersøkelser. Samtidig har vi stadig flere innbyggere som står i utfordrende livssituasjoner som trang økonomi, mangel på jobb eller utdanning, vanskelige boforhold og dårlig helse. Skal vi forebygge utenforskap og snu utviklingen må vi møte innbyggerne på deres premisser, sier Alv H. Sørland.

Les her: Bydel Stovners budsjett 2023, strategi og økonomiplan 2023 - 2026

Sunn økonomi i en urolig tid

Bydel Stovner har en sunn økonomi, og vil ved utgangen av 2022 være i økonomisk balanse. Prognosen pr. september 2022 viser at bydelen vil ha et fremført mindreforbruk til 2023 på ca. 50 millioner kroner.

– Det er urolige økonomiske tider, med sterk prisvekst og økt rente. Følgene av global uro og konsekvensene av pandemien vil trolig gjøre hverdagen vanskeligere for mange familier i bydelen. Vi må derfor få mer ut av hver krone, og finne gode løsninger i samarbeid med andre offentlige og private aktører, sier bydelsdirektør Sørland.

Bydelsdirektøren overleverte budsjettforslaget for 2023 til leder for Stovner bydelsutvalg, Rashid Nawaz, som nå skal behandle dokumentet. Budsjettet for 2023 skal vedtas på bydelsut- valgets møte 8.desember.

– Det er viktig at vi holder en sunn økonomi i bydelen, slik at vi kan fokusere mest mulig på innbyggernes behov. Jeg tror bydelsdirektøren har fanget opp de tingene bydelsutvalget er opptatt av å prioritere, sier Nawaz.

Fokusområder i 2023

Bydel Stovners budsjettforslag peker ut tre felles fokusområder for 2023, som skal bidra til å snu levekårsutfordringene i bydelen:

  • Være til stede og møte befolkningen der de er

For å forstå innbyggerbehov skal Bydel Stovner være oppsøkende, til stede og møte befolkningen der de er. Innbyggere skal involveres i utviklingen av tjenester for å mestre eget liv.

  • Utvikle og teste ut nye arbeidsmåter

Basert på innbyggerbehov skal Bydel Stovner utvikle og teste ut nye måter å arbeide på. Sammensatte behov skal bli møtt med samordnede tjenester og tilbud.

  • Løfte og bruke medarbeideres kompetanse og potensial

For å arbeide på nye måter skal ledere i Bydel Stovner aktivt se og ta i bruk medarbeideres kompetanse, engasjement og utviklingspotensial.

Bedre samarbeid

– Skal vi skape bedre levekår for enkeltmennesker og familier i bydelen, er vi også avhengig av å spille på lag med andre gode krefter. Vi har allerede startet, og vil styrke samarbeidet med skoler, politiet, frivilligheten, pårørende, helsetjenester og andre aktører. Det er viktig at vi koordi-nerer og samarbeider på tvers, også internt i bydelsadministrasjonen, sier bydelsdirektør Alv H. Sørland.

Bydelsdirektør Alv H. Sørland til venstre og Rashid Nawaz, leder for Stovner bydelsutvalg, til høyre. De holder budsjettdokumentet for Bydel Stovner i hendene mellom seg.
Bydelsdirektør Alv H. Sørland (venstre) og leder for Stovner bydelsutvalg, Rashid Nawaz (høyre). Bilde: Bydel Stovner