Høring av konsesjonssøknader - Ny transformatorstasjon ved Liåsen og ny ledning for nettilknytning til stasjonen