Grønmoområdet - Planforslag til offentlig ettersyn - detaljregulering med konsekvensutredning