Råd for integrering og mangfold søker nye medlemmer

Råd for integrering og mangfold (RIM) er et rådgivende organ for bydelsutvalget i Søndre Nordstrand.

Kort om Råd for integrering og mangfold

Råd for integrering og mangfold (RIM)  kan bidra i arbeidet med å styrke ulike minoriteters deltakelse i politikk og samfunnsliv i bydelen, og bidra til dialog mellom ulike befolkningsgrupper. Rådet er livssynsnøytralt. 

Bydelsutvalget har prer juni 2020 vedtatt endrede retningslinjer for RIM, og det skal oppnevnes nye medlemmer og varamedlemmer for perioden fram til utgangen av 2023. Rådet skal bestå av ni medlemmer med seks varamedlemmer. Alle må ha bostedsadresse i Søndre Nordstrand. 

Både kvinner og menn skal være representert, slik at rådet består av minst 40 prosent fra hvert kjønn. Tre av medlemmene skal representere de politiske partiene i bydelsutvalget, tre skal representere de største minoritetene i bydelen, og tre skal representere øvrige minoritetsgrupper. De tre største minoritetsgruppene i bydelen per 2020 er etter landbakgrunn beboere med opphav i Pakistan, Polen og Somalia. 

Medlemmene i rådet får en godtgjørelse per møte som er lik andre politiske råd i bydelen. 

Fullstendige retningslinjer for Råd for integrering og mangfold (PDF)

Innsending av forslag

Organisasjoner som ønsker å stille med medlemmer til rådet inviteres til å sende inn forslag på kandidater. Ressurspersoner med minoritetsbakgrunn fra bydelen kan også oppnevnes uten å være tilknyttet en organisasjon.


For å foreslå medlemmer til rådet fylles ut eget forslagsskjema med samtykkeerklæring som sendes til bydelsadministrasjonen innen 15. oktober 2020. 

Forslagsskjema og samtykkeerklæring (ODT)

Skjema kan sendes inn på to måter. Forslaget må merkes "Forslag RIM 2020".