Høring av forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel