Utkvittering av verbalvedtak VH6 Integrering av nyankomne tilflyttere (omforent ny formulering)