Bydel Sagene

Høring av forslag om navnsetting av park-/nærmiljøanlegg i Bydel Sagene – Ella Hvals plass eller Sandakerparken

Bakgrunn for saken

Høsten 2019 åpnet Bydel Sagene et nytt nærmiljøanlegg på Sandaker, der det tidligere lå en gruslagt plass ofte omtalt som Sandaker ballplass. Det nye anlegget har kommet til etter flere års arbeid og medvirkningsprosess, og skal være en grønn møteplass med aktiviteter for alle aldersgrupper.

I forbindelse med åpningen ble det invitert til navnekonkurranse for det nye park-/nærmiljøanlegget. Det kom inn elleve forslag. Bydelsadministrasjonen har gjennomgått forslagene og ønsker å legge fram to av forslagene til politisk behandling i bydelen. I henhold til § 8 i Lov om stadsnamn sendes disse navneforslagene nå ut på høring. Frist for å komme med høringsinnspill er 20.5.2020.

Navneforslaget

Kartutsnitt over aktuelt område. Plassen som er foreslått navngitt er merket i rødt.
Figur 1. Kartutsnitt over aktuelt område. Plassen foreslått navngitt er merket i rødt.

Bydel Sagene foreslår at nærmiljøanlegget som uoffisielt kalles Sandaker ballplass enten blir gitt navnet Ella Hvals plass eller Sandakerparken. Endelig navnsetting blir vedtatt av bydelsutvalget. Plassen ligger på eiendom med gårds- og bruksnummer 224/363, og er avmerket på kartutsnitt over.

Begrunnelse for forslagene

Det er bydelsadministrasjonen som fremmer navneforslagene, basert på innspill i en navnekonkurranse avholdt høsten 2019. Kort oppsummert er begrunnelsen for forslagene følgende:

Ella Hvals plass

Ella Hval (født Ella Signe Quist Kristoffersen, 1904 – 1994) var en skuespiller og instruktør som vokste opp i en arbeiderfamilie på Torshov. Ella Hval debuterte ved Chat Noir i 1932, og fikk sitt gjennombrudd ved Den Nationale Scene i 1936. Fra 1940 arbeidet hun ved Nationaltheateret, hvor hun var ansatt til hun ble pensjonert i 1974. Hun filmdebuterte i 1949 og hadde flere roller i norsk film. Gjennom en lang karriere tilhørte hun Nationaltheatrets bærende krefter. Med sterkt engasjement opptrådte hun også som markant formann i en årrekke i Norsk Skuespillerforbund. 
I 1973 ble hun utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1973, og hun var innehaver av Kongens fortjenstmedalje i gull og ridder av Islands Falkeorden. Hun ble æresmedlem i Norsk Skuespillerforbund 1957 og mottok Norsk kulturråds ærespris 1977.
Kilde: Store norske leksikon, nbsl.snl.no og Historisk befolkningsregister, histreg.no.    

Sandakerparken

Nærmiljøanlegget ligger sentralt på Sandaker, som er et industri- og boligstrøk nord for Torshov. Området har navn etter Sandaker gård som ble revet i slutten av 1960-årene. Gården lå der Sandakerveien 74 og 76 ligger i dag. Sandaker videregående skole ble i 1959 anlagt sør for gården, men ble i 2011 ombygget til deg som i dag er Nordpolen skole. Arealet hvor dagens nærmiljøanlegg ligger ble regulert til friområde i 1973, og ble benyttet til idrettsplass for Sandaker skole. Navnet Sandaker er videreført i gatenavnet Sandakerveien og kjøpesenteret Sandaker senter som ble oppført i 1976. Kilde: Oslo byleksikon, oslobyleksikon.no, Plan- og bygningsetaten, www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom.

Frist for innspill

Frist for innspill er satt til 20.5.2020. Innspill merket saksnummer 2008/1108 kan sendes til:
•    E-post: postmottak@bsa.oslo.kommune.no eller
•    Brevpost: Bydel Sagene, Postboks 4283 Nydalen, 0401 OSLO

Videre behandling

Etter høringsperioden skal saken behandles politisk i Sagene bydelsutvalg. Det er bydelsutvalget som fatter endelig avgjørelse i navnesaker i den enkelte bydel, jf. Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser mv. i Oslo, vedtatt 30.8.2000.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med bydelens saksbehandler Martin Svingen Refseth på tlf. 903 64 123 eller e-post: martin.refseth@bsa.oslo.kommune.no