Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2023

Bydelsdirektørens forslag til 2023-budsjettet er klart. Budsjettet skal behandles av bydelsutvalget, og endelig vedtak fattes 15. desember.

- I det siste har verden blitt mer uforutsigbar enn på mange år. Som bydel vet vi at vi må gjøre krevende valg og prioriteringer i årene som kommer. Vi må forvente strammere økonomiske rammer, både som følge av befolkningsendringer, samfunnssituasjonen og andre faktorer. Samtidig skal vi jobbe for å ta vare på de som trenger oss mest og for å utjevne sosiale forskjeller, skriver bydelsdirektøren i forordet til budsjettforslaget.

Stort omstillingsbehov for 2023

I byrådets forslag til budsjett 2023 fremkommer Bydel Østensjø med en rammereduksjon på 34,8 millioner kroner, blant annet som følge av befolkningsendringer og endrede politiske prioriteringer. I tillegg har bydelen omkring 47 millioner i økte utgifter til blant annet psykisk helsevern, tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og til pedagogisk førskoleteam.

Til sammen er bydelens omstillingsbehov i budsjettet for 2023 på ca. 82 millioner kroner. I årets budsjett er det nødvendig å gjøre tilpasninger av bydelens aktivitet i tråd med tildelt ramme. Samtidig må bydelen tilpasse seg forventede endringer i takt med befolkningens behov.

Det ligger et viktig mulighetsrom i forebyggende arbeid og tidlig innsats. I budsjettet har bydelen søkt å skjerme forebyggende tjenester og ytterste tjenesteledd så langt det har vært mulig.

Forslag til budsjett for 2023 (PDF)

Budsjettforslaget presenteres for bydelspolitikerne 1. desember på Oppsal samfunnshus. Møtet er åpent, og budsjettframleggelsen vil bli strømmet på bydelens facebookside kl. 16.30-18.00.