STRATEGISK BOLIGPLAN FOR ELDRE MED HJELPEBEHOV - UTBYGGING AV HELDØGNS OMSORGSTILBUD FOR ELDRE I OSLO - RULLERING 2018 -2028