Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for hjemmetjenester

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.
Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Tilsynutvalg for hjemmetjenesten i Nordre Aker har følgende asnvarsområde:

 • Hjemmesykepleie
 • Praktisk bistand (både kommunal og privat)
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Hverdagsrehabilitering
 • Dagsenter
 • Myrer Omsorg +
 • Brykertyrt personlig assistanse
 • Støttekontakt
 • Alderspsykiatri
 • Palliativ tjeneste
 • Tilrettelagte boliger

Medlemmer