Høring: Midlertidig kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister