Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Pleym, Tale (Sosialistisk Venstreparti)

Nestleder av Grorud arbeidsutvalg
Nestleder av Grorud bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger
Telefon

Skjelvik, Ingebjørg (Arbeiderpartiet)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger
Telefon

Nordvik, Bodil (Høyre)

Medlem av Grorud eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger
Telefon