Brynsbakken - Kapasitetssøkende jernbanetiltak - Forslag til detaljreguleringsplan