Forslag til navnsetting av tre plasser i Bydel Gamle Oslo

Høring: Navnekomiteen i Bydel Gamle Oslo har foreslått navnsetting av tre plasser i bydelen.

Forslag til navnsetting av skogholtet på Valle Hovin

Navnekomiteen foreslår at den lille skogen på Valle Hovin, mellom skøytestadion/arenaen og Vallefaret, skal hete Salamanderskogen.

Bakgrunn og begrunnelse for navnet Salamanderskogen

I dette området er det bestand av fredede salamandere, både småsalamander og storsalamander. Sommeren 2021 ble det etablert såkalte salamanderhotell eller overvintringshabitat i området, etter at salamandrene mistet sin opprinnelige dvaleplass når skøytebanen ble flyttet. Navnekomiteen ønsker med navnsettingen å øke oppmerksomheten rundt bestanden i området.

Forslag til navnsetting av plass foran Grønland kirke

Navnekomiteen foreslår at plassen foran Grønland kirke skal hete Majas plass. Dette etter forslag fra Gamlebyen og Grønland menighet i samarbeid med Enerhaugen, Grønland og Tøyen historielag. Plassen foran og rundt kirken eies av Gamlebyen og Grønland menighet/Kirkelig fellesråd i Oslo og er under opparbeidelse til en kirkepark.

Bakgrunn og begrunnelse for navnet Majas plass

Revyvisa «På Enerhaugen» av Alfred Næss i Arvid Nilssens fremføring, som lokalt gjerne omtales som Enerhaugvisa, ble skrevet i forbindelse med rivningen av gamle Enerhaugen på 1960-tallet. Enerhaugvisa er kjent for mange som har vokst opp i området. I visa finner vi teksten: «Skål for gamle Grønland kjerke, for den rosen skal du ha, at du fikk a’ Maja til å rødme og si ja».

Gamlebyen og Grønland menighetsråd arbeider også med en plan om å sette opp en skulptur på plassen med Maja som motiv.

Menigheten og historielaget skriver selv at «Maja representerer i denne sammenheng alle kvinnene i vårt nærområde og hva de har betydd og betyr i nåtid og fortid. Tekstens tilknytning til Grønland kirke gjør det naturlig å sette opp skulpturen ved kirken og at plassen får navn deretter.»

Forslag til navnsetting av allmenningen i Bjørvika

Navnekomiteen foreslår at allmenningen/torget i Bjørvika skal hete Albertines plass. Plassen har uformelt vært benevnt Stasjonsallmenningen.

Bakgrunn og begrunnelse for navnet Albertines plass

Albertine er hovedperson i boka med samme navn av Christian Krogh, og er også kjent fra flere av Kroghs malerier. I boka er Albertine sypike som blir voldtatt av en politifullmektig og ender etter dette opp i prostitusjon. Da romanen kom ut i 1886 ble den forbudt av norske myndigheter allerede dagen etter utgivelse. Boken var et innlegg i datidens moraldebatt, men også en beskrivelse av sosial nød og spesielt den urettferdigheten fattige kvinner ble utsatt for.

Albertine har blitt et symbol på kamp for sosial rettferdighet og kamp mot kvinnefiendtlig seksualmoral. Prostitusjonsmiljøet hadde også sitt tyngdepunkt i Bjørvika utover på 1800-tallet. Vi foreslår derfor at allmenningen i Bjørvika navnsettes Albertines plass, og at man gjennom denne løfter en del av Oslos byhistorie knyttet til sosial nød, prostitusjon, kjønn og klasse.

Gi ditt innspill på navnsettingen

Innspill til forslagene sender du til postmottak@bgo.oslo.kommune.no innen 10. februar 2022. Innspillet merkes med “saksnummer 2021/3637”.

Kart