Bydel Gamle Oslo

Gamle Oslo involverer – hva skjer med folks innspill?

I september 2020 inviterte Områdeløft Grønland og Tøyen befolkningen på Grønland til å fortelle om utfordringer ved bomiljø i utvalgte områder på Grønland og skoleveien til Vahl skole, via det digitale medvirkningsverktøyet gamleosloinvolverer.no. Vi engasjerte lokale ambassadører til å hjelpe oss med å rekruttere deltakere til undersøkelsen. Undersøkelsen ble avsluttet i september, og hva skjer nå?

Resultater av medvirkningen

266 personer med tilknytning til området engasjerte seg på gamleosloinvolverer.no, enten ved å gi konkrete innspill eller ved å støtte innspillene som ble gitt av andre. Det ble også gjennomført et barnetråkk der barn fra Vahl skole fikk fortelle om sin opplevelse av skoleveien. Fire temaer utmerket seg når folk skulle fortelle om hvilke utfordringer de opplever i sitt nærmiljø:

  • Rusmiljøet i nærmiljøet skaper utrygghet
  • Mye biltrafikk og dårlig framkommelighet
  • Utfordringer i og omkring Urtehagen
  • Mye avfall i gater, parker og plasser

Du kan lese om hvordan medvirkningen ble gjennomført og om resultatene i Rapport fra medvirkning til programplan.

Hva skjer med innspillene?

Medvirkningen har lagt føringer for hvilke utfordringer og muligheter som det er lagt vekt på i  forslag til programplan 2021 for Områdeløft Grønland og Tøyen. Flere nye prosjekter er foreslått for å følge opp innspillene på en god måte.

Du kan lese planen her: Forslag til programplan 2021 Områdeløft Grønland og Tøyen

Planen ble behandlet i lokalstyret for Områdeløft Grønland og Tøyen 8. oktober. Deretter skal den behandles i bydelsutvalget 12. november. Planen vil bli lagt fram for byrådet våren 2021 etter at programstyret for delprogram nærmiljø først har behandlet forslagene til planer for alle områdeløftene i Oslo. Vanligvis vil bydelen få endelig svar på hvilke prosjekter områdeløft Grønland og Tøyen skal sette i gang med innen utgangen av april.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med å involvere folk i nærmiljøet.