Fysisk aktivitet i fokus i Gamle Oslos barnehager

- Jeg er mer bevisst på fysisk aktivitet og risiko. Jeg ser også flere muligheter i utemiljøet, for eksempel på tur i skogen eller byen. Marius Westby Kyrkjebø, barne- og ungdomsarbeider i Etterstad barnehage.

Helsedirektoratet oppfordrer til mer aktivitet

I mai 2022 oppdaterte Helsedirektoratet sine anbefalinger for daglig fysisk aktivitet; «Barn 1–5 år bør være allsidig fysisk aktive med varierte bevegelser, aktiviteter og lek i minst 180 minutter fordelt utover dagen.»

Ansatte i barnehage lærer om uteaktiviteter
Ansatte i barnehage lærer om uteaktiviteter. Bilde: BydelGamleOslo

Bydel Gamle Oslo har lenge jobbet med tiltak for å styrke den fysiske aktiviteten i barnehagene. Allerede i september 2018 ble det derfor gjennomført en kartlegging av praksis for fysisk aktivitet og kosthold i ni barnehager i Bydel Gamle Oslo.
Aktivitetsmålingene fra 2018 viste at andelen fire- og femåringer som oppfylte Helsedirektoratets anbefalinger for daglig fysisk aktivitet i 2018 var kun 59 prosent. Til sammenlikning var andelen 76 prosent i Bydel Sagene. For mange barn er barnehagen den viktigste arenaen for å utfolde seg fysisk. Det ble derfor besluttet å styrke kompetansen innen fysisk aktivitet blant ansatte i barnehagene. Bydelen søkte og fikk økonomisk støtte av Statsforvalteren til et kompetansehevende utviklingsarbeid. Deretter inngikk den et samarbeid med OsloMet.

Pandemi og kompetanseheving i Gamle Oslo

De syv barnehagene som har deltatt i utviklingsarbeidet rapporterte nylig på status. Kompetanseheving knyttet til fysisk aktivitet er fulgt opp til tross for at utviklingsarbeidet stoppet opp en periode under første del av pandemien. Det ble totalt gjennomført ni samlinger for ansatte i 2021 og 22.

-Pandemien har gitt oss et dytt i riktig retning. Den gjorde det nødvendig å være ute med barna for å redusere smitte, og utfordret oss til å tenke nytt. Utviklingsarbeidet har gitt meg inspirasjon og jeg har stor nytte av at vi som jobber i bydelens barnehager deler erfaringer, Martin Moli Verpe, pedagogisk leder ved Etterstadjordet barnehage.

Ansatte har blitt spurt om de opplever at utviklingsarbeidet har gitt dem mer kompetanse om fysisk aktivitet. Følgende tilbakemeldinger er framhevet:
• Det har vært inspirerende å lære i miljøet.
• Det har vært fint med artikler, litteraturtips og videoer på Workplace.
• Jeg har fått et nytt blikk på turer, hva ser vi og hva gjør vi?
• Jeg er mer oppmerksom på barnehagens miljø når det gjelder utforming og lek.
• Jeg ser annerledes på barns måte å leke på og å utforske miljøet.
• Jeg bruker mye av det vi har lært; f.eks. tau på uteområdet.
• Vi skal lage en «egen plass» i skogen der vi pleier å være.
• Jeg har blitt mer bevisst arbeidet med fysisk aktivitet.

Ønsker å fortsette det gode arbeidet

-Jeg får tilbakemeldinger om at barna får en mer aktiv hverdag når de ansatte har riktig kompetanse, og at de ansatte selv ønsker å videreutvikle metoder for erfarings- og kunnskapsdeling. Det er viktig å fortsette det gode arbeidet, sier assisterende enhetsleder for barnehagene i Bydel Gamle Oslo, Anders Eide.

De ansatte har kommet med forslag til ulike måter å dele og tilegne seg nye erfaringer på. Det trekkes fram at styrer i barnehagene bør involveres for at aktiv lek skal prioriteres. Det er også viktig for ansatte å ha en god dialog med foreldre om for eksempel risiko ved utelek og passende påkledning av barna.