Forslag til tre nye prosjekter på Grønland i kjølvannet av høstens medvirkning

Lokale ambassadører var en suksessfaktor når områdeløft involverte innbyggerne på Grønland høsten 2020. Hva har de lært oss? Medvirkningen har resultert i forslag til tre nye prosjekter i områdeløfts programplan for 2021. Hva skjer videre med forslagene? Vi har intervjuet leder for Områdeløft Grønland og Tøyens programkontor, Kjersti Grut.

Hvorfor er det viktig for Områdeløft Grønland og Tøyen å involvere folk i nærmiljøet?

Områdeløft skal støtte lokalt engasjement og deltakelse i utvikling av eget nærmiljø. Medvirkning gir oss innsikt i innbyggeres perspektiv på og kunnskap om utfordringer og muligheter i området. I år inviterte vi til en digital undersøkelse om trivsel og utfordringer knyttet til bomiljø, uteområder og skolevei. Innspillene har vi brukt for å planlegge hva Områdeløft Grønland og Tøyen skal jobbe med neste år.

Områdeløft samarbeider med lokale ambassadører, utenfor Vahl skole høsten 2020Områdeløft samarbeider med lokale ambassadører, utenfor Vahl skole høsten 2020

Hvorfor samarbeider områdeløft med ambassadører når dere skal involvere innbyggerne i Bydel Gamle Oslo?

Ambassadørene kjenner nærmiljøet godt og hjelper oss å få komme i kontakt med innbyggere som vanligvis ikke deltar i slike medvirkningsprosesser. Ambassadørene har mange ulike måter å nå ut til folk, der de er. Ambassadørene snakket med innbyggere om årets undersøkelse i en-til-kontakter og i egne nettverk. De rekrutterte deltakere på lokale kafeer, restauranter, butikker, blant naboer, på somalisk radio, ved henting i barnehager, på treninger og på foreldremøter. De hengte også opp informasjon om den i oppganger der de bor.

Hva er det viktigste du har lært av ambassadørene i høstens medvirkning på Grønland?

At ambassadører var en suksessfaktor når vi tok i bruk en ny digital undersøkelse. De sørget for at vi fikk en høyere deltakelse i medvirkningen enn tidligere, og med større variasjon. For å svare på undersøkelsen måtte deltakerne registrere seg på nettsiden GamleOsloInvolverer.no, det var en utfordring. Ambassadørene veiledet i hvordan registrere seg som bruker, hvordan svare og med oversettelser til blant annet somali og arabisk.

Hva var innbyggerne mest opptatt av når de skulle fortelle om utfordringene ved uterommene på Grønland, og spesielt skoleveien til Vahl skole?

Medvirkningen viste at offentlige byrom er en viktig del av innbyggernes bomiljø, og skoleveiene til Vahl skole er viktige uterom i nærmiljøet. Deltakerne var spesielt opptatt av utrygghet knyttet til det åpne rusmiljøet og narkotikaomsetningen, spesielt i Motzfeldts gate og Urtegata ved Urtehagen og på Elgsletta. Videre var de opptatt av den utrygge trafikksituasjonen i Heimdalsgata, og av forsøplingsproblematikken i området.

Hvordan vil områdeløft og Bydel Gamle Oslo følge opp innspillene fra befolkningen på Grønland?

Vi foreslår at det opprettes tre nye prosjekter i 2021, som møter de utfordringene som befolkningen ga uttrykk for i medvirkningen. Prosjektene inngår i forslaget til Områdeløft Grønland og Tøyens programplan 2021. Den vil bli behandlet i Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo den 12. november 2020

Det ene prosjektet er «Rusfritt bomiljø». Her vil bydelen søke samarbeid med involverte interessenter, og lete etter gode tilnærmingsmåter at offentlige byrom med denne type utfordringer skal oppleves som trygge deler av et bomiljø. Vi foreslår også fysisk og estetisk oppgradering av Urtehagen.

Et annet prosjektet vi foreslår er «Byrom og gater for gående og syklende» som skal bedre fremkommeligheten og trafikktryggheten i nærmiljøet. Bydelen ønsker å ivareta innbyggernes innspill, samtidig som det er viktig å se trafikkbildet i sammenheng med andre tiltak som Oslo kommune jobber med. Derfor vil bydelen koordinere våre tiltak med Bymiljøetatens planer og med Bilfritt byliv, som fra 2020 også omfatter Grønland og Tøyen.  

I tillegg foreslår vi en forlengelse av prosjektet «Ressurser på avveie», for å forsterke samarbeid om renere gater og plasser uten søppel.

Etter BUs behandling av forslaget til programplan, vil vi konkretisere prosjektene, og søke samarbeid med andre kommunale og ideelle tjenester, gårdeiere, frivillige, politi, næringsliv og innbyggere.