Bydel Gamle Oslo

Forebyggende arbeid hindrer frafall i skolen og kriminalitet

Oppfølgingsteam 10-15 vakte nylig kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrups interesse da han besøkte Grønland. Oppfølgingsteamet er et lavterskeltilbud for barn og ungdom i Bydel Gamle Oslo som står i fare for å droppe ut av skolen.

28.02.2020, Lisbeth Meidell, kommunikasjonsrådgiver Områdeløft Grønland og Tøyen

Statsråd Astrup besøker Sterling Sportsklubb på Grønland i februar 2020 og lytter til prosjektleder for Oppfølgingsteam 10-15 Diriye.Statsråd Astrup besøkte Sterling Sportsklubb og lyttet til prosjektleder for Oppfølgingsteam 10-15, Jamal Diriye.

17. februar år fikk bydelen storfint besøk hos Sportsklubben Sterling på Grønland. Ikke bare kom kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, men også byrådsleder Raymond Johansen og byråd for byutvikling Hanna Marcussen. Anledningen for besøket var at politikerne skulle signere en avtale som sikrer finansiering av Områdeløft Grønland og Tøyen frem til 2026. Bydelen benyttet anledningen til å vise ministeren Grønland og flere forebyggende tiltak i området som får økonomisk støtte av områdeløft. 

Effektiv metode for å bekjempe frafall i skolen

Ett av flere prosjekter som vakte Astrups interesse var Oppfølgingsteam 10-15, som hører til under Ungdomsteamet i Bydel Gamle Oslo. Oppfølgingsteam 10-15 er et lavterskeltilbud som er spisset mot barn og unge som det er stor bekymring rundt. Oppfølgingsteamet holder til på Familiehuset på Grønland. Teamet jobber med å utvikle en ny metodikk for bedre å fange opp barn og unge som er på vei inn i negative miljøer med fare for kriminalitet og skolefrafall.  Prosjektet startet opp høsten 2017. Hittil har 55 barn fått være med på å teste ut metoden.

– I overkant av 30 av barna trenger ikke lenger vår oppfølging. Barna er bedre rustet til å mestre hverdagen og klarer seg fint, sier prosjektleder Jamal Diriye. 18 barn er under oppfølging ut året og fem stykker har vi henvist til andre tjenester i bydelen, fordi de trenger mer spesialisert bistand enn det vi tilbyr, legger han til.

Bygger tillit i nabolaget og med foreldre

Noen av barna Oppfølgingsteam 10-15 jobber med har så mye som 200 timer skolefravær. Fravær kan være ett av flere symptomer på at noe ikke fungerer på skolen eller hjemme. Samarbeidet med Oppfølgingsteam er frivillig. Teamet jobber målrettet og systematisk med å bygge tillit til både barnet og foreldrene og kartlegge utfordringene, for å kunne finne frem til tilpassede og effektive tiltak for den enkelte.

– Det er ofte skolen som kobler oss på når de ser at barnet endrer adferd. Men, det gleder oss at stadig flere foreldre har begynt å ta kontakt med oss den siste tiden. Jeg tror det har med tillit i lokalmiljøet å gjøre, sier Jamal.

Nedgang i kriminelle handlinger blant beboerne

Til tross for mye medieoppmerksomhet knyttet til kriminalitet og narkotika på Grønland, bekrefter politiet i rapporten «Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo kommune – siste kvartalsrapport 2019» at antall kriminelle handlinger som utføres av barn og ungdommer i vår bydel har gått ned fra 426 i 2018 til 377 i 2019. Nedgangen var størst i bydelene Gamle Oslo, Grorud og St. Hanshaugen. 

– Vi i Oppfølgingsteam 10-15 mener at nedgangen helt klart har en sammenheng med det gode forebyggende arbeidet vi gjør og det gode samarbeidet vi har med skolen, foreldre, politiet og ikke minst ungdommene selv, sier leder for Ungdomsteamet Lars Høgmo og Salto-koordinator Elisabeth Lundstrøm.

Samfunnet sparer store summer

Dersom vi ser på prosjektets kostnad, er den omkring 140 000 per barn i Oppfølgingsteam sin portefølje i perioden 2017- 2020. 

– Sannsynligvis ville et høyt antall av barna i Oppfølgingsteam hatt behov for mer omfattende hjelpetiltak på et senere tidspunkt, dersom de ikke hadde fått hjelp. Det kan derfor se ut som en tidlig lavterskelinnsats, slik som Oppfølgingsteam 10-15 tilbyr, er samfunnsøkonomisk fornuftig, legger Elisabeth til.

Rapporten «Kostnader av frafall i videregående opplæring», som ble publisert av Senter for Økonomisk forskning i 2010 (regjeringen.no), anslår kostnaden per individ som faller fra i videregående opplæring på mellom 190 000 og 1 470 000 kroner. Dette anslaget omfatter ikke kostnader knyttet til dårlig helse og kriminell adferd, og tallene beregner gjennomsnittlige samfunnsøkonomiske kostnader på individnivå. Det innebærer blant annet at man ikke tar hensyn til at kostnadene er sammensatte og avhenger av kjønn, innvandrerbakgrunn, fullføringstidspunkt, med mer.

Ett av flere tiltak

– Til tross for at denne rapporten er ti år gammel er den like aktuell. Frafall i skolen i Bydel Gamle Oslo ligger omkring tolv prosent høyere enn resten av Oslo og kostnadene forbundet med frafall i skolen har ikke blitt lavere. Arbeidet Oppfølgingsteam 10-15 utfører er ett av flere viktige tiltak for å forebygge utenforskap og kriminalitet i bydelen, sier Salto-koordinator i bydelen.

Ønsker du å komme i kontakt med Oppfølgingsteam 10-15? Ta kontakt med Ungdomsteamet i Bydel Gamle Oslo.