Revidering av retningslinjer for bydelsutvalgets midler til frivillig aktivitet