Plan for befaring og innbyggerdialog knyttet til parker og grøntanlegg