Protokoller fra møter i utvalg, råd og komiteer november 2015 til orientering