Protokoller fra møter i utvalg, råd og komiteer august 2015 til orientering