Trapper opp mangfoldsarbeidet på byggeplassen

Det nye Tøyenbadet er pilotprosjekt for kommunens arbeid for en mer inkluderende bygge- og anleggsnæring. Nå igangsetter byggherre Kultur- og idrettsbygg flere tiltak som skal hindre trakassering og sikre mangfold på byggeplassen.

Illustrasjon av det nye Tøyenbadet sett fra parken
Illustrasjon av det nye Tøyenbadet. Foto: Asplan Viak. Bilde: Asplan Viak

Blant tiltakene er blant annet en kontraktsfestet målsetting om at to prosent av ti prosent utførte lærlingtimer er utført av kvinnelige lærlinger. Det blir også kontraktsfestet at alle på byggeplassen må gjennomføre obligatorisk kurs om mangfold og trakassering. I tillegg skal alle entreprenører og underentreprenører signere en egenerklæring basert på BNL og Fellesforbundets kjøreregler mot trakassering.

Kommunikasjon og holdningsskapende arbeid har vist seg å være viktig for forebygging og håndtering av saker tilknyttet trakassering. Det hjelper også at arbeidsgivere har systemer og rutiner på plass, samt gir opplæring i dette. Dermed er det arbeidsgiverne som må gjennomføre de mest grunnleggende tiltakene.

-På det nye Tøyenbadet ønsker vi å skape en god arbeidsplass i samarbeid med leverandørene vi kontraherer. Vi håper at de også vil komme med gode forslag og tiltak som kan gjennomføres i fellesskap, sier Mari Haave Sveen, som er fagsjef for arbeid mot arbeidslivskriminalitet i Kultur- og idrettsbygg og prosjektleder for PRIM.

Bilde av Mari Haave Sveen i en garderobe ikledd verneutstyr.
Mari Haave Sveen er fagsjef for arbeid mot arbeidslivskriminalitet i Kultur- og idrettsbygg, og prosjektleder for PRIM. Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF. Bilde: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Flere har kjennskap til trakassering

Høsten 2020 gjennomførte kultur- og idrettsbygg en kvalitativ kartlegging blant fagarbeidere, funksjonærer og representanter for byggherre på det sentrale Østlandet. Funnene viser at de fleste som arbeider i bygge- og anleggsbransjen trives godt, men flere sier at de har kjennskap til ulike former for trakassering på bakgrunn av kjønn, etnisitet eller hierarki.

Datainnsamlingen, som baserer seg på sju intervjuer med ulike aktører i bransjen, er for lite detaljert til å gi et etterprøvbart bilde av status for inkludering på norske bygge- og anleggsplasser. Funnene gir allikevel et bedre kunnskapsgrunnlag for tiltakene som skal igangsettes på det nye Tøyenbadet.

-Det er mye som kan gjøres for å fremme mangfold og inkludering på norske bygge- og anleggsplasser, og vi synes det er spennende å være godt i gang med dette arbeidet, sier Haave Sveen.