Kvalitet i barnehagen

Hvorfor har vi trivselsundersøkelse?

Undersøkelsen gjennomføres for å gi barnehagene bedre kunnskap om barnas opplevelse av trivsel i barnehagen. Den skal være et verktøy i barnehagens systematiske arbeid med å sikre og fremme barns trivsel i barnehagen.

Samtykke og deltagelse

Det er en forutsetning at barnehagen har mottatt samtykke fra foresatte for at deres barn skal kunne delta i undersøkelsen. Det er frivillig for barnet å delta. Samtykket er frivillig, og kan trekkes tilbake når som helst innen datainnsamlingen starter ved å kontakte barnehagen.

Personvern

Trivselsundersøkelsen er anonym. Det er ingen kobling mellom barnets navn og barnets besvarelse.

I etterkant av datainnsamlingen, vil det lages rapporter på barnehage- og avdelings/basenivå. Det er et krav om minimum fem besvarelser for å motta rapport.

Hvordan skjer undersøkelsen?

Barnet skal selv svare på et elektronisk spørreskjema, med bistand fra pedagogisk leder på avdelingen.

Temaene som dekkes av undersøkelsen er barnas overordnede trivsel, relasjonen barn-barn, medvirkning og relasjonen voksen-barn.