[Oslo kommune, Byarkivet]


Wilhelm Rasmussen og Eidsvollsøylen

En søyle nesten dobbelt så høy som Monolitten, modellert av en av våre fremste billedhuggere som et minnesmerke over medlemmene av riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. En søyle som ifølge kunstneren skulle gi oss en følelse av samhørighet med vår gamle historie, og som skulle stå foran Stortinget som et symbol på vår frihet. Hvorfor ble den aldri reist?

 

 

Tekst: Unn Hovdhaugen


«Idet vi tror, at vore landsmænd vil være enige med os i, at der paahviler vort folks forpligtelse til at hædre dem af vore bortgangne, hvis arbeid og besvær har hjulpet os frem til de vilkaar, under hvilke vi lever og virker, har vi antaget at kunne paaregne tilslutning i vide kredse, naar vi opfordrer til at reise et mindesmærke for grundlæggerne af Norges statsforfatning, medlemmerne af rigsforsamlingen paa Eidsvold, hvilket mindesmærke bliver at oppstille foran Storthingets bygning.»

Tanken om et nasjonalmonument ble første gang lansert av Henrik Wergeland i 1836. På grunn av det nasjonalpolitiske forholdet til svenskene ble det ikke satt i gang arbeid med noe minnesmerke, men tanken levde videre, og 17. mai 1881 ble det sendt innbydelse til det norske folk om å bidra i pengeinnsamlingen til et monument. Invitasjonen ble avsluttet med oppfordringen «Hver faar give efter bedste evne». Det skulle være et monument som folket stod sammen om.

En komité ble opprettet for å ha det kunstneriske, historiske og økonomiske ansvaret for monumentet, og det ble utlyst flere konkurranser. Kjente kunstnere som Gustav Vigeland og Christian Krogh var blant dem som deltok, men ingen av de innsendte forslagene ble vurdert gode nok. Målet hadde vært at monumentet skulle stå ferdig til hundreårsjubileet i 1914, men man greide ikke å bli enige om et forslag i tide. Det var liten fremgang i arbeidet og statsråd og formann i monumentskomiteen, Torolf Prytz, tok i 1924 derfor initiativet til en reorganisering av komiteen. Han oppnevnte et arbeidsutvalg bestående av byarkitekt Harald Aars, riksantikvar Harry Fett, maleren Eilif Petersen, professor Axel Revold og arkitekt Gudolf Blakstad. Komiteen utlyste samme år en offisiell konkurranse. I juryen satt i tillegg historieprofessor Jacob S. Worm-Müller og den danske billedhuggeren Aksel Einar Utzon Frank.

Det var stor interesse for konkurransen, og av de 38 forslagene som kom inn, gikk billedhugger Wilhelm Rasmussen og arkitekt Otto L. Scheen av med seieren med forslaget «Fra Hafrsfjord til Eidsvold». Minnesmerket skulle utformes som en 31 meter høy søyle med motiver fra Norges historie frem til 1814. Komiteen la i sin begrunnelse vekt på at ideen om å vise Norges historie gjennom søylens relieffer var gjort på en tiltalende og verdig måte. I senere tid har det ofte vært fokus på søylens nedre del når det har vært snakk om dens budskap og utforming. Om denne skrev komiteen: «Likeledes har den sluttede kjede av høvdninger paa søilens nedre del baade en symbolsk og kunstnerisk samlende magt, som gir utryk for de værgende og grundlæggende kræfter i landet.»

Arbeidet med å utforme en modell av søylen startet umiddelbart, og i 1926 ble en fullskalamodell satt opp utenfor Stortinget. Fotografiene fra prøveoppsettingen gir et godt inntrykk av hvordan det ville sett ut om søylen hadde blitt reist, den hadde praktisk talt ruvet i bybildet. Ved prøveoppsettingen var det på toppen av søylen en løvefigur, i 1934 gikk Rasmussen bort fra denne ideen. Det ble bestemt at søylen heller skulle krones med en rytterfigur; «Jeg fant ut at rikets grunnlegger, Harald Hårfagre, burde få sitt monument i hovedstaden» har han selv sagt som forklaring på sitt nye valg. I ettertid har flere kritisert at løven ble fjernet, og mange mente at det endret monumentet fra en Eidsvollsøyle til en Vikingesøyle, men komiteen gikk inn for endringen Rasmussen foreslo. Det ble gjort vedtak i Stortinget i 1935 om at søylen skulle bygges og settes opp på Eidsvolls plass.

En søyle i krig

I 1939 var rundt halvparten av søylen ferdighugget i stein, og så godt som resten av relieffene ferdigmodellert og støpt i gips, men da krigen kom stoppet byggingen helt opp i to år hovedsakelig på grunn av dårlig økonomi. I tillegg var det en del praktiske forhold som gjorde det vanskelig for Rasmussen å fortsette arbeidet. Atelieret han disponerte i Nedre gate 5 hadde i hovedsak vinduer i taket, noe som gjorde det umulig med blending. Leiligheten Rasmussen hadde disponert i Kunstnernes Hus ble rekvirert av tyske myndigheter, og Rasmussen ble i følge ham selv tvunget til å flytte til ei hytte i Asker. Mangel på materialer var også et problem under krigen, det var blant annet ikke lett å få tak i syenitt til huggingen av de delene som gjenstod. Rasmussen hadde også en del offentlige tillitsverv under krigen, han hadde ansvaret for tilsynet med utsmykningen av Trondheim Domkirke, han var medlem av utsmykningskomiteen for Oslo Rådhus, og medlem av Kulturrådet. I et brev til Stortinget i 1941 trakk han frem disse vervene som medvirkende grunner til at arbeidet med søylen var blitt forsinket.

Rasmussen hadde under studietiden flere ganger vært i Tyskland, og det var etter en reise dit han meldte seg inn i NS og dannet Tysk-norsk Selskap her hjemme. Han var skremt av mye av det han hadde sett av hendelser under reisene sine i Tyskland, men hans hovedfokus var kulturen, og han var opptatt av å ikke delta i en kulturboikott av landet. Men Rasmussen var ikke hva man kanskje kunne kalle en lojal NS-mann, ved valget i 1936 meldte han seg ut for en periode. Advokat Fredrik Platou, sekretær for monumentskomiteen, skrev i et brev til ordfører Brynjulf Bull i 1971 at Rasmussens gjeninnmeldelse i NS under krigen var for å redde kunstnerne i Rådhuset fra å bli erstattet av tredjerangs NS- kunstnere. «Det betalte han med sitt livs ulykke» ifølge Platou.

Rasmussens politiske motiver var ikke fremtredende, og han sier selv at han vokste opp i et hjem der man ikke snakket om politikk. Som Platou skrev kan Rasmussen ha hatt like mye idealistiske som politiske grunner til å være medlem av NS. På bakgrunn av hans egne uttalelser etter krigen kan han tolkes dit hen at han så medlemskapet i NS som viktig for å kunne påvirke kunsten. Og særlig viktig i en periode hvor mange av våre mest anerkjente kunstnere var blitt fratatt sine verv og dermed sin påvirkningskraft.

Søylens utforming var bestemt lenge før krigen, og det ble under krigen ifølge monumentskomiteen ikke gjort forsøk fra NS sin side på å endre denne. Ved et par anledninger forsøkte tyskerne derimot å benytte søylen til propaganda. Denne bruken avviste Rasmussen, og han la vekt på at søylen var et historisk nasjonalmonument som måtte holdes utenfor «døgnets politikk» som han kalte det. NS-myndighetene benyttet i stedet de historiske hendelsene ved Stiklestad for å fremme sin partipolitikk, og de reiste en NS-bauta der i 1944, utformet av Rasmussen.

Under landssvikoppgjøret i 1947 ble Rasmussen dømt til å sone tre år og to måneder, men i likhet mange andre på Ilebu, i dag Ila Landsfengsel, sonet han bare halvparten. Rasmussen ble dømt for medlemskap i NS, nazi-drevne Statens Kulturråd og Tysk-norsk Selskap. Hans deltakelse under NS-stevnet på Stiklestad ble også trukket frem, og det at han laget utkastet til et Stiklestad-monument samt en Quislingbyste.  Dommen ble anket til Høyesterett, men anken ble avvist. I en artikkel i Aftenposten 2. februar 1947 ble han beskrevet som «kultursviker», men det ble også lagt vekt på at vitnene i rettsaken hadde beskrevet ham som en godlynt nazist, en som vernet om norske interesser og tok avstand fra propaganda. Artikkelen ble avsluttet med: «Han levde og arbeidet for kunsten». Men etter krigen var det få formildende omstendigheter vedrørende medlemskap i NS. Etter løslatelsen skrev Rasmussen i et brev til Herman Wildenvey «Det forekommer ofte at jeg tenker at det jeg hittil har gjort i livet, bare er en forskole til det jeg nå skal gjøre. Jeg må få ferdig Eidsvollsøylen, mitt smertensbarn. Den som på grunn av min holdning under krigen kanskje aldri vil bli reist.» Rasmussen håpet selv at hans person kunne holdes utenfor den store nasjonale sak som han mente arbeidet med monumentet var.

Søylens skjebne

Arbeidet med søylen stoppet opp igjen etter krigen. Mens Rasmussen sonet på Ilebu jobbet monumentskomiteen med å sikre monumentet, og det ble bygget et lager på Skøyen hvor de ferdige delene og gipsmodellene ble oppbevart. Søylen ble liggende urørt i flere år. Forholdene på lageret var dårlig. Etter endt soning bestemte Rasmussen seg derfor for å flytte deler av søylen hjem til seg på Syverstadkollen i Asker. Høvdingerekken på om lag femti tonn ble flyttet ved hjelp av Rasmussens egne midler, og plassert i hagen.

I et brev til Stortingets presidentskap fra 1957 så monumentskomiteens medlemmer seg nødt til å si fra seg vervene sine, da de ikke lenger følte de kunne stå til ansvar for konservering av det ferdige kunstverket, eller de økonomiske vurderingene som måtte følge med. Det ble gjort utredninger om hvor mye det ville koste å gjøre ferdig søylen, og det ble anslått til å være omkring 1,8 millioner kroner. Komiteen påpekte i sitt brev hvor meningsløst den syntes det var å ikke ferdigstille kunstverket. «Det vil være meget trist om det store arbeide og den offervilje som her er vist fra hele landet skulle vise seg å være forgjeves og de innsamlede midler og gaver bortkastet. Etter vår mening ville det være å svikte den innsats og begeistring som reisningen av Eidsvollmonumentet har vært omfattet med av hele folket fra tanken ble reist i 1836.» Den la, som det ble gjort i konkurranseutkastet, vekt på at dette var noe hele folket hadde arbeidet sammen om. Fra de styrende myndigheter bar saken preg av trenering, og de viste liten vilje til å ta avgjørelser i forhold til søylens skjebne.

Bildende kunstneres styre anbefalte i 1964 at søylen skulle fullføres. Styret la vekt på at den var godkjent av sakkyndige organer, at den hadde vunnet en konkurranse og at den delvis var finansiert ved offentlige midler. Ønsket var at Rasmussen skulle gjøre den ferdig, men så døde han i 1965, 86 år gammel, etter kort tids sykdom. Det var mange meninger om hva som burde gjøres med søylen, og i de påfølgende årene oppsto en heftig debatt rundt søylens skjebne. Det kulminerte med at Stortinget i 1968 ba Kulturrådet om å gi en anbefaling om hva man skulle gjøre med kunstverket. Det ble oppnevnt en komité bestående av maleren Håkon Stenstadvold, malerinnen Inger Sitter og arkitekten Torbjørn Rodal. Komiteen anbefalte å ikke ferdigstille søylen. Deres begrunnelse var at andre kunstnere ikke kunne ferdigstille den, da søylen med det kunne få et annen utforming enn det som opprinnelig var tenkt. Deres løsning var derfor å dele opp søylen og stille ut de ferdige delen, eller inkorporere de i andre offentlige byggeprosjekter. Familien til Rasmussen ønsket derimot ikke at kunstverket ble delt opp, dette kunne i følge åndsverkslovens bestemmelser heller ikke gjøres uten kunstnerens eller hans etterkommeres godkjennelse. I Aftenposten ble det sommeren 1968 trykket to artikler med titlene «Sannheten om Eidsvollsøylen» og «Sannheten om Eidsvollmonumentet» av henholdsvis forfatter Even Hebbe Johnsrud og arkitekt Gudolf Blakstad, siste gjenlevende i monumentskomiteen, der den siste artikkelen var en kommentar til den første. Temaene og problemstillingene som ble tatt opp utgjør kjernen i hvorfor søylen aldri ble reist som planlagt. Johnsrud skrev tidlig at Rasmussens politiske valg under krigen ikke burde ha noen betydning for søylens skjebne, og at hans politiske ståsted var helt uinteressant og uten relevans for den kunstneriske utformingen. Men så skrev han: «Men de som vil forsvare hans minne med å kreve denne søyle reist foran Stortinget, de må ha oss tilgitt at vi påpeker den intime forbindelse vi mener å finne mellom kunstverket, kunstnerens tolkning av det og den politiske bevegelse han senere ga sin åpne tilslutning.» Underforstått mente Johnsrud at søylens utforming bærer preg av nazistisk ideologi, og at den blant annet derfor ikke burde reises.

Det andre ankepunktet til Johnsrud var at søylen og dens utforming ikke lenger var tidsaktuell. Han trakk det så langt som å si at arbeidet med søylen var en stor personlig tragedie for Rasmussen, og at man skulle være glad for at hans minne som billedhugger ikke stod og falt på arbeidet med den. «Den er et tidstypisk utrykk for en samfunnsholdning og en historieoppfatning som ikke lenger har gjenklang, aller minst som utrykk for vårt syn på grunnlovsverket. Skal den noensinne reises, må det være for å minne våre etterkommere om hva mellomkrigstiden også inneholdt av åndsstrømninger her hjemme.» Han ga klart utrykk for at han så ned på, og mente den var utdatert, den historieoppfatningen som var gjeldene da monumentet ble utformet. Ideen om et heroisk nasjonalmonument var nok på slutten av 1960-tallet blitt noe foreldet.

Gudolf Blakstad var helt uenig i Johnsruds fremstilling, og skrev i sitt motinnlegg at den var direkte misvisende på flere punkter. Særlig punktet om at søylen skulle ha blitt nazifisert under krigen. I følge Blakstad ble søylens tema og motiver bestemt allerede i 1925, og det ble ikke gjort noen endringer under krigen. Her refererte han til monumentskomiteens protokoll. Blakstad var også kritisk til hvordan Johnsrud la vekt på at kunstverket ikke lenger var tidstypisk. Han stilte spørsmål ved om en generasjonen hadde rett til å forkaste et anerkjent kunstverk utformet i en annen tid, og under andre forutsetninger. Det er en interessant problemstilling, hvordan hadde vi forholdt oss til Eidsvollsøylen i dag om den hadde blitt reist rundt 1940? Og det hadde den vel kanskje blitt gjort om krigen ikke hadde kommet.

Foreningen Norske Billedhuggere skrev i et brev til Stortingets presidentskap i 1969 at den mente søylen var et bilde på den alminnelige kunst- og historieoppfatningen i mellomkrigstiden. Søylen representerte en monumental tendens, og var således også et typisk eksempel på den gjeldende periodens kunst. Selv om formspråket til Rasmussen ga et alminnelig bilde av kunstoppfatning i mellomkrigstiden, var det ikke uvanlig i etterkrigstiden å forbinde denne mytologien og dette formspråket med nazismen. Denne typen assosiasjoner var lite forenlig med et nasjonalmonument, og fremstod for kritikerne som vanskelig å se bort fra.

I 1969 ble det etter initiativ fra Bildende Kunstneres Styre arrangert en minneutstilling for Rasmussen i Kunstnernes Hus. Utstillingen var delt i tre deler, der den ene tok for seg arbeidet med Eidsvollsøylen. Dette var første gang publikum kunne se deler av den mye omtalte søylen. Det ble stilt ut gispmodeller og ferdige relieffer, og sokkelen med den ferdig hogde høvdingerekken ble fraktet på en kjempetrailer og plassert foran inngangen. Ønsket var å skape et bilde av de forskjellige stadiene under arbeidet med søylen. Utstillingen, sammen med et avisinnlegg fra Bildende Kunstneres Styre om at Eidsvollsøylen burde fullføres og reises, kan tyde på at kunstnerne støttet Rasmussen på tross av hans holdninger under krigen.

Men 13. mai 1971 bestemte Stortinget å oppheve vedtaket sitt fra 1935 om at søylen skulle reises. Saken vedrørende fullføring og oppsetting av monumentet ble vedlagt protokoll. Søylens skjebne var fortsatt uavklart, det eneste som var klart var at den ikke ville bli reist på Eidsvolls plass.

Fra Eidsvolls plass til Bøverdalen

Åmund Elvesæter fra Bøverdalen hadde blitt kjent med Rasmussen etter krigen, og de fikk et nært forhold på tross av motstridende politiske holdninger under okkupasjonen. Elvesæter engasjerte seg i saken, og jobbet særlig etter Rasmussens død for at søylen måtte reises. Flere meldte seg etter hvert på i kampen om søylen, både Eidsvoll og kunstnerens fødeby Skien ønsket at søylen skulle bli reist hos dem. Men søylen var eid av Staten, og den måtte derfor frigis fra Stortingets presidentskap før noen ferdigstillelse og oppsetting var mulig. Dette ble gjort i 1992, og samme dag ble gipsmodellene som ennå ikke var hugget, fraktet til Opplandske Betongindustri for støping. Elvesæter brukte 2,6 millioner fra egen lomme på ferdigstillelsen. Søylen ble reist i oktober 1992 under navnet Sagasøylen i Bøverdalen. Søylen forteller, der den står nesten inneklemt blant høye fjell, mye om Norges historie, og ikke bare frem til 1914 slik som Rasmussen opprinnelig hadde tenkt.

 

Kilder

Aftenposten, morgen, 6.2.1947: «Billedhugger Rasmussen ville ikke bryte den norsk-tyske forbindelse. Vitnene betegner han som en godlynt nazist.»

Aftenposten, morgen, 4.11.1969: 4: «Kunst og kunstnere. Minneutstilling Wilhelm Rasmussen i Kunstnernes Hus.»

Blakstad, Gudolf (1968):«Sannheten og Eidsvollsmonumentet» I: Aftenposten, aften, 25.6.1968: 9

Byarkitekten, Dd 0177

Byarkitekten, Dd 0178

Finansrådmannen, Db 0304

Formannskapet/Bystyret, F 0004

Johnsrud, Even Hebbe (1968): «Sannheten om Eidsvollsøylen» I: Aftenposten, aften, 12.6.1968: 3

 

Litteratur

Hansen, Berner (1979): Mannen bak søylen. Løst og fast fra billedhoggeren professor Wilhelm Rasmussens liv, Skien: Eget forlag

Norsk Kunstnerleksikon (1982-86), Leif Østby (red.), Oslo: Universitetsforlaget

Møller, Arvid (1996): Søyle i skyggeland, Billedhuggeren Wilhelm Rasmussen, Oslo: Grøndahl Dreyer

Parmann, Øistein (1969): Norsk Skulptur i femti år, Oslo: Dreyer

Stangeland, Andr. (1962): Eidsvollsmonumentet 1836-1962 En samtale og en dokumentasjon, Oslo


TOBIAS 2/2010