[Oslo kommune, Byarkivet]


Tallenes tale om befolkningen

 

Det ble født 6568 barn i 1948, men toppåret hadde vært 1946, da 8151 levendefødte barn kom til verden. Til sammenlikning var fødselstallet rundt tre tusen under depresjonsårene på 1930-tallet. Fred og optimisme økte med andre ord lysten til å få barn.


Av Bård Alsvik og Aina Basso


Flere fødte enn døde

I perioden 1925 til 1941 døde det flere personer i Oslo enn det kom barn til verden. I 1948 derimot, var overskuddet av fødte hele 2877. Men også her bleknet fødselsoverskuddet i forhold til gledesårene 1945/46. I 1946 ble det født 4434 flere enn det døde i Oslo.


Dødeligheten hadde gått markant ned de første knappe femti åra av 1900-tallet. Mens dødeligheten lå på 14 (antall døde per 1000 innbyggere) i 1901, var tallet 8,6 i 1948. Den største framgangen var oppnådd blant spedbarn. Det var få andre byer i verden som kunne vise til en så lav spedbarnsdødelighet som i Oslo. Men øst var fortsatt øst. Dødeligheten var størst i de østlige sogn, høyest i Grønland sogn med 13,47 per 1000 innbyggere, mot 8,02 i Frogner sogn.


Ekteskap og skilsmisser


Når det gjelder ekteskap, kan det nevnes at det ble inngått nesten fem tusen i den nye storkommunen i 1948. Til sammenligning var det i underkant av ni hundre skilsmissebegjæringer. Av ekteskapsinngåelsene var nærmere to tusen inngått av par der den ene var født i Oslo. Omtrent like mange, 1650 ekteskapsinngåelser, var mellom parter der begge var tilflyttere, og de færreste, ca. 1200 ekteskapsinngåelser, var inngått av par der begge var født i Oslo.

 

Mennene hadde imidlertid litt større utvalg når de skulle se seg om etter en potensiell ektefelle. Oslo var en kvinneby i 1948. 233 000 var kvinner, 195 000 menn. Sagt på en annen måte var det 119 kvinner per 100 menn.


Aldersmessig dominerte gruppen 30-59 år med nesten halvparten av befolkningen. Dette bildet var nokså uforandret siden midten av 1930-tallet. 18 prosent var barn (15 prosent i 1935), 21 prosent var i gruppen 15-29 år (29 prosent i 1935), mens 12 prosent var over 60 år.


Omflytting og tilflytting


Planene for framtida var en storstilt flyttemanøver av folk fra sentrum og ut i det gamle Aker. Dårlige og usunne boligstrøk i sentrum skulle saneres, og førti tusen mennesker skulle få nye hjem i de nye boligområdene som var under planlegging. I sentrum så man for seg at tolv personer skulle kunne bo sammen per dekar, mens i Aker, hvor romslighet var nøkkelordet, skulle 3,5 personer fordeles per dekar. Dette skulle gi en framtidig befolkning på sju hundre tusen innbyggere i Oslo.

 

Det var mange innflyttere, og de fleste kom fra norske bygder. I 1948 var det omtrent like mange som flyttet til som fra byen. Om lag femten tusen mennesker kom, og om lag femten tusen dro. Det var også noe utvandring, deriblant drøye sju hundre til «oversjøiske steder». Innflytterne kom i stor grad fra østlandsbygdene, og de fleste av dem fra Akershus. Omtrent halvparten av innflytterne kom fra jord- og skogbruksdistrikter.

 

Kilder


Statistisk årbok for Oslo, 1948 og 1949


TOBIAS 1-2/2008