ORDLISTE FOR NOEN YRKER 1845

Amtmann (amtmand)= forløperen til dagens fylkesmann, den øverste sivile embetsmann i lokalforvaltningen (i amtet)

Assessor= dommer i den norske høyesteretten

Borgertambur (Borgertambour)= trommeslager i borgerbevepningen

Buntmaker (Bundtmager)= pelsmaker

Factor (fakctor)= Oppsynsmann eller forvalter på et verksted eller fabrikk

Fanejunker= en underoffisersgrad i infanteriet

Fogd (Foged)= hadde blant annet ansvar for innkreving av skatter og avgifter til staten.

Garver= framstilte skinn og lær. Dyrehud ble lagt i vann slik at hårene letter kunne fjernes med en trekniv eller trespade. Så ble huden lagt opp i vann på nytt sammen med knust bark av eik, bjørk eller selje. Vannet trakk garvestoffet ut av barken, og ved hjelp av dette ble huden herdet (gjennombarket). Etter barkingen ble huden skrapt ren på kjøttsiden med en spesiell skrape. Christiania var den første byen som fikk særskilte garvere – fra ca. 1670.

Gevaldiger= hadde ledelsen over politivesenet i det militære og hadde ansvaret for de militære domstolene.

Kopist (copiist)= 'avskriver', som skrev av utgående brev i departmenter, offentlige kontorer og andre steder hvor man hadde arkiv.

Marketenter= opprinnelig en person som solgte ”ikke-militære”-varer til soldatene i en leir eller garnison. I Christiania på 1800-tallet, ble betegnelsen brukt om en som hadde borgerskap som vertshusholder.

Gjørtler= håndverker som arbeidet i messing (messingslager). Hovedproduktet var husgeråd av messing, men enkelte gjørtlere støpte også klokker og knapper.

Graver= kirkegårdsbetjent som hadde som hovedansvar å tilrettelegg for å få liket i jorda.

Handelsborger= person med borgerbrev som drev større typer handel.

Høker= kjøpmann som drev småhandel med husholdningsvarer, særlig i byene.

Incassator= person som innkrevde forfalt gjeld

Myndling= umyndig person som har en verge som forvalter myndlingens formue inntil han eller hun har nådd myndighetsalder.

Overfavnesætter= kommunal tjenestemann, ansatt for å måle ved (brensel) som ble ført inn til byen. Favnsetteren ble lønnet med en fast sats per målt favn ved.

Possementmager=håndverker som laget ulike former for lisser, bånd, frynser og border til klær og møbler.

Procurator= sakfører med juridisk embedseksamen som hadde bemyndigelse fra det offentlige til å opptre som fullmektig for en part under en rettssak.

Proprietær (proprietair)= godseier

Qvæstor= opprinnelig fra det gamle Roma der kvestoren var finansembetsmann; i denne sammenhengen antakelig økonom eller regnskapsfører ved Universitetet.

Skarpretter= det samme som bøddel, men i løpet av 1700-tallet ble ’skarpretter’ den vanligste betegnelsen på yrket. Bøddelen, eller skarpretteren, hadde som oppgave å utføre dommer som medførte kroppslig avstraffelse; det kunne være halshugging og henging, pisking og brennmerking.

Stadshauptmand= leder av byens borgerbevæpning

Stadsphysicus= Offentlig utnevnt lege for byen

Stadsveier= tjenestemann som skulle kontrollere at det ble brukt riktige mål og vekt i byens vareomsetning. Fram til 1851 var det tvungen måling og veiing ved innkjørsel til byene.Ved innfartsårene til byen lå det veierhus og vekter der varene ble kontrollert.